Konkurenceschopnost

Posílit konkurenceschopnost evropské ekonomiky je jednou z hlavních priorit Evropské unie.

Rada pro konkurenceschopnost vznikla v roce 2002 sloučením Rady pro vnitřní trh, Rady pro průmysl a Rady pro výzkum. Zodpovídá za tvorbu ucelené politiky Evropské unie (EU) v oblasti konkurenceschopnosti. Nejvýraznější formulací politiky EU v oblasti posilování konkurenceschopnosti v posledních letech je Lisabonská strategie, přijatá na summitu Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000.

Priority českého předsednictví

Konkurenceschopnost

  • Lisabonský proces a národní programy reforem

Nový tříletý cyklus Lisabonské strategie pro růst a pracovní místa byl započat přijetím Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa (2008–2010) v první polovině roku 2008, kdy proběhla zásadní diskuse o směřování a prioritách Lisabonské strategie. Na základě nových integrovaných směrů přijmou členské země na podzim roku 2008 národní programy reforem pro tento druhý cyklus v letech 2008 až 2010.

V průběhu českého předsednictví proběhne počátkem roku standardní proces hodnocení nových národních programů reforem v rámci takzvaných mnohostranných examinací v pracovních orgánech Rady. Plnění Lisabonské strategie bude dále obsahem každoroční zprávy o pokroku zpracované Komisí, přičemž pro ČR bude úkolem následně formulovat vzájemně konzistentní poselství jednotlivých formací Rady směrem k jarnímu summitu EU. Jarní Evropská rada se bude mimo jiné nutně zabývat prvním vyhodnocením, respektive obsahovou stránkou těchto nových národních programů reforem.

Pro ČR je klíčovým prvkem Strategie pro růst a pracovní místa dlouhodobě udržitelná růstová výkonnost a konkurenceschopnost v kontextu přechodu na znalostně založenou ekonomiku. Česká republika se primárně zaměří na zefektivnění plnění priorit Lisabonské strategie a pokračování realizace kroků přijatých po revizi v roce 2005. Cílem je dosažení stanovených reálných cílů především s posíleným důrazem na dosahování dlouhodobého ekonomického růstu. V této souvislosti bude ČR podporovat stabilitu a kontinuitu celého procesu s ohledem na aktuální výzvy a příležitosti pro Evropu i v rámci diskusí o budoucnosti Lisabonské strategie po roce 2010. Lisabonská strategie po roce 2010 se stane také hlavním tématem plánovaného setkání národních lisabonských koordinátorů, které se uskuteční v průběhu měsíce dubna roku 2009 v Praze.

  • Politika malých a středních podniků (MSP)

České předsednictví bude projednávat realizaci opatření, která budou vyplývat z Evropského aktu pro malé a střední podniky („Small Business Act for Europe“), souboru legislativních a nelegislativních opatření předloženého Komisí v červnu 2008. Česká republika bude nadále podporovat důsledné uplatňování principu „mysli nejdříve na malé“ („Think Small First“), zejména v oblasti zjednodušování regulace, omezování administrativní zátěže podnikání a lepší přístup MSP k programům Společenství.

Průmysl

Jako stát s dlouhodobou průmyslovou tradicí se ČR během předsednictví soustředí v oblasti udržitelné průmyslové politiky na odvětví, která posilují konkurenceschopnost evropského průmyslu na vnitřním i globálním trhu. Proto se bude věnovat provádění Akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku a s ním souvisejících dokumentů. Projednávání závěrů Rady k uvedené problematice a dokumentů doprovázejících akční plán začalo již během francouzského předsednictví, avšak tato problematika je prioritou celého předsednického tria.

S cílem dále zvyšovat konkurenceschopnost Evropské unie (EU) se pozornosti dostane i vyhodnocení přínosů provádění již probíhajících iniciativ. Součástí závěrů bude reflexe nejvýznamnějších iniciativ, jako například střednědobé hodnocení iniciativy CARS 21, reakce na závěry skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl nebo reakce na strategii přístupu k surovinám. Za rozhodující považuje ČR zlepšení rámcových podmínek pro podnikání uplatňováním principu pro lepší regulaci s důrazem na potřebu snižování existující administrativní zátěže a využití inovací.

V návaznosti na aktivity Evropské komise se Česká republika bude případně věnovat i zahájení diskuse o dalším směřování průmyslové politiky EU po roce 2010.

Vnitřní trh

České předsednictví podporuje liberální podobu vnitřního trhu a kvalitní praktické provádění příslušných právních předpisů. Motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“ plně podtrhuje význam čtyř svobod – volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Prioritou pro české předsednictví je vypořádat se s přetrvávajícími bariérami vnitřního trhu Evropské unie (EU), které členské státy explicitně nedeklarují, jež však mají nadále nemalý vliv na volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu.

  • Volný pohyb zboží

České předsednictví se soustředí zejména na oblast zboží pro obranné použití. V prosinci 2007 přišla Evropská komise po dlouholetém úsilí s konkrétními legislativními iniciativami (v podobě takzvaného obranného balíčku neboli „defence package“), které mají snížit administrativní zátěž a usnadnit malým a středním podnikům přístup na trh obranných výrobků. Dále by se mělo zlepšit fungování zadávání veřejných zakázek na zboží pro obranné použití a zjednodušit jeho pohyb na vnitřním trhu EU. Tato opatření povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského zbrojního průmyslu a spolehlivosti dodávek těchto technologií.

Kromě toho bude české předsednictví v oblasti volného pohybu zboží usilovat o dosažení pokroku při projednávání starých směrnic pro oblast hraček, měřicích přístrojů a stavebních výrobků. Revize této legislativy zajistí, že se ke spotřebitelům i nadále budou dostávat pouze bezpečné výrobky.

  • Volný pohyb osob a kapitálu

České předsednictví také usiluje o odstranění řady přechodných období, které doposud omezují efektivní naplňování principu volného pohybu osob a narušují vnímání vnitřního trhu jako praktického vyjádření sounáležitosti a jednotnosti Evropy. K prioritám českého předsednictví patří i aktivní podpora vytvoření stejnorodějšího prostředí pro volný pohyb kapitálu. České předsednictví také podpoří revizi směrnice o zprostředkování pojištění, legislativu pro oblast úvěrových zprostředkovatelů a proces harmonizace poskytování hypotečního úvěru.

  • Volný pohyb služeb a směrnice o službách

Z hlediska čtyř svobod stále nejméně funguje volný pohyb služeb. K odstranění většiny bariér by měla vést včasné a správné provádění směrnice o službách, která má posílit konkurenci na trhu služeb a zjednodušit poskytování přeshraničních služeb. Směrnice o službách na vnitřním trhu EU byla přijata již na sklonku roku 2006, pro členské státy se však stane závaznou až na konci roku 2009.

Česká republika jako země s potenciálem vývozu služeb považuje provádění směrnice o službách za jednu ze svých priorit. Vzhledem k tomu, že prováděcí lhůta směrnice bude za českého předsednictví pozvolna končit, bude české předsednictví iniciovat diskusi na téma výsledků provádění směrnice a případně navrhne další postup, jak prosadit hlubší liberalizaci odvětví služeb v EU.

  • Patent Evropského společenství

České předsednictví bude dále aktivně usilovat o zlepšení patentového systému v Evropě, zejména o dosažení zásadního pokroku v přípravě integrovaného soudnictví pro patenty a vytváření jednotného patentu EU.

Výzkum

V rámci předsednictví ČR bude uspořádáno jedenáct konferencí v oblasti vědy a výzkumu zařazených do oficiálního kalendáře MŠMT. Některé proběhnou za spolupráce s Akademií věd ČR a Technologickým centrem. Bude to například konference o stavu a předpokládaném vývoji v oblasti nanotechnologií nebo konference o budoucích rozvíjejících se technologiích – Future emerging technologies. V oblasti vědy a výzkumu bude probíhat i řada doprovodných akcí, též za účasti regionů či Evropské komise.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace