Ekonomické a finanční záležitosti

Rada pro ekonomické a finanční záležitosti

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (známá pod zkratkou Ecofin) je jednou z nejstarších a nejvlivnějších formací Rady EU. Tvoří ji ministři hospodářství a financí členských států Evropské unie (EU); pokud se projednávají i otázky rozpočtu, účastní se zasedání také ministři pro rozpočet.

Ecofin koordinuje hospodářskou politiku, sleduje rozpočtové politiky a veřejné finance členských států. Má hlavní slovo při zavádění společné měny. Rada Ecofin rozhoduje o otázkách finančního a kapitálového trhu a schvaluje evropské právní předpisy v oblasti daní. Kromě toho svým ekonomickým pohledem přispívá k důležitým tématům, která spadají do jiných evropských politik (například migrace či změna klimatu).

Ecofin také spoluutváří ekonomické vztahy se třetími zeměmi a usiluje o koordinovaný postup zemí EU v mezinárodních institucích, jako je například Mezinárodní měnový fond. Každoročně pak Rada Ecofin společně s Evropským parlamentem sestavuje a schvaluje rozpočet EU na následující rok.

Rada Ecofin zasedá zpravidla jednou měsíčně v Bruselu, popřípadě v Lucemburku. Den před zasedáním Rady Ecofin se schází takzvaná eurogroup – skupina ministrů hospodářství a financí států, které přijaly společnou evropskou měnu. Eurogroup je neformálním uskupením, které projednává záležitosti eurozóny. V druhé polovině roku zasedá dvakrát takzvaný rozpočtový Ecofin, aby projednal rozpočet EU na následující rok. V každém půlroce se ministři financí a hospodářství také jednou setkají neformálně v předsedající zemi. Tohoto takzvaného neformálního Ecofinu se vedle ministrů účastní i guvernéři centrálních bank.

Priority předsednictví ČR v Radě ECOFIN v první polovině roku 2009

České předsednictví se v Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (Rada Ecofin) zaměří především na:

  •  hledání účinných odpovědí na aktuální hospodářské zpomalení s cílem navrátit ekonomiky EU co nejrychleji na růstovou trajektorii,
  •  obnovu normálního fungování finančních trhů a posílení finanční stability,
  • efektivní koordinaci hospodářských a fiskálních politik při respektování pravidel a cílů zakotvených v Paktu stability a růstu a Lisabonské strategii,
  • odstraňování překážek fungování jednotného vnitřního trhu, jeho modernizaci a přizpůsobení novým podmínkám, a to zejména v oblasti finančních služeb a daní.

Dne 1. května 2009 uplyne pět let od zatím největšího rozšíření EU. České předsednictví využije tohoto výročí k zamyšlení nad přínosy a náklady rozšíření pro ekonomiky nových a starých členských států i EU jako celku.

Hospodářská politika a veřejné finance

České předsednictví bude věnovat pozornost řešení současné hospodářské situace a koordinaci politik k obnově růstu a podpoře zaměstnanosti. Na začátku roku povede české předsednictví diskusi o klíčových výzvách pro rok 2009 v hospodářské a rozpočtové politice i v oblasti finanční stability. V rámci každoročního hodnocení stabilizačních a konvergenčních programů a pokroku v naplňování Lisabonské strategie bude české předsednictví hledat odpověď na otázku, jak reagovat na aktuální ekonomické obtíže a přitom neohrozit makroekonomickou stabilitu a fiskální udržitelnost v delším období. České předsednictví se bude rovněž zabývat hospodářskými důsledky stárnutí obyvatel a změnami ve složení veřejných výdajů. Rada Ecofin pod taktovkou českého předsednictví zhodnotí pokrok v prohlubování jednotného trhu a snižování administrativní zátěže pro podniky. Stranou zájmu nezůstanou ani ekonomické a finanční aspekty boje s klimatickou změnou.

Finanční služby

České předsednictví bude pozorně sledovat vývoj na finančních trzích a v případě potřeby koordinovat evropská opatření na podporu finančního sektoru. Prioritou bude posílení finanční stability EU tak, aby se předešlo budoucím krizím. České předsednictví bude proto pokračovat v naplňování již zahájených iniciativ a povede diskusi o dalších potřebných změnách v evropské regulaci finančních trhů. Velké úsilí bude věnováno konečnému dojednání směrnic, které revidují obezřetnostní rámec v bankovnictví (směrnice o kapitálových požadavcích) a pojišťovnictví (Solventnost II). Předsednictví bude rovněž zajišťovat přípravu společných evropských pozic k reformě globálního finančního systému a prosazovat tyto pozice na mezinárodních jednáních. České předsednictví má také zájem o další odstraňování překážek snadného a bezpečného přeshraničního poskytování finančních služeb drobným spotřebitelům. V tomto ohledu se zaměří na narovnání podmínek distribuce finančních produktů, které plní podobnou investiční funkci.

Daně

Klíčovou prioritou českého předsednictví bude boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. V oblasti DPH budou středem zájmu opatření ke zlepšení správy daně a administrativní spolupráce mezi členskými státy. Budou pokračovat jednání o revizi zdaňování úroků z úspor, která by měla zamezit daňovým podvodům v této oblasti. České předsednictví bude usilovat také o modernizaci a zjednodušení stávajících daňových pravidel. V tomto směru se předsednictví bude věnovat především novele směrnice o zdanění tabákových výrobků. České předsednictví se také pokusí pokročit v jednání o návrzích upravujících daň z přidané hodnoty u finančních a pojišťovacích služeb.

Rozpočet EU

České předsednictví bude klást důraz na důsledné dodržování zásad řádného finančního řízení a přísné rozpočtové kázně. Tyto zásady bude prosazovat jak ve vztahu k provádění rozpočtu EU na rok 2009, tak při přípravě priorit Rady pro rozpočet na rok 2010. Značná pozornost se bude věnovat postupu udělení absolutoria a diskusi o způsobech, které by umožnily Evropskému účetnímu dvoru vydat pozitivní výrok o hospodaření s finančními prostředky EU.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace