Doprava, telekomunikace a energetika

Priority českého předsednictví

Doprava

České předsednictví bude klást důraz na čtyři prioritní oblasti:

  • optimalizace fungování vnitřního trhu v dopravě;
  • odstranění administrativních překážek pro podnikání v dopravě;

  • zvýšení konkurenceschopnosti dopravního systému EU;

  • bezpečnost silničního provozu.


Z konkrétních iniciativ projednávaných v období českého předsednictví lze za nejdůležitější priority v oblasti silniční dopravy označit novelu směrnice o zpoplatnění těžkých nákladních vozidel (směrnice Euroviněta), silniční balíček a novelu směrnice o pracovní době řidičů

V železniční dopravě bude české předsednictví věnovat pozornost zejména problematice zvýšení efektivity nákladní železniční dopravy a to v souvislosti s očekávanou legislativní iniciativou EK k vytvoření koridorů pro nákladní železniční dopravu..

V letecké dopravě se české předsednictví zaměří na revizi právních předpisů programu Jednotné evropské nebe, realizaci projektu SESAR a na vnější vztahy v letecké dopravě (zejména vyjednávání o druhé fázi letecké dohody EU-USA). Bude rovněž pokračovat v projednávání novely nařízení EASA.

Česká republika se bude také snažit o zdárné pokračování realizace projektu Galileo, transevropské dopravní sítě a o zavádění inteligentních dopravních systémů. Rovněž podpoří očekávanou iniciativu Komise k vytvoření Evropského námořního prostoru bez bariér.

Telekomunikace

Dokončení revize regulačního rámce a vytvoření co nejlepších podmínek pro fungování trhu elektronických komunikací jsou jedny z hlavních cílů českého předsednictví v oblasti elektronických komunikací. Kromě toho lze předpokládat, že za českého předsednictví proběhne vyhodnocení fungování regulace mezinárodních roamingových poplatků v rámci Evropské unie (EU) včetně projednávání rozšíření stávajícího nařízení a diskuse o rozsahu univerzální služby.

České předsednictví také bude hledat kompromis při konečné fázi vyjednávání o „telekomunikačním balíčku“. V této debatě bude usilovat o dosažení konsensu všech členských států EU a Evropského parlamentu s cílem proces schválení nového regulačního rámce úspěšně dokončit.

Energetika

Česká republika se v průběhu svého předsednictví zasadí o důslednou realizaci již probíhajících snah o vytvoření společné strategie pro oblast energetiky. Ta bude obsahovat i strategickou koncepci zajištění energetické bezpečnosti celé Evropské unie (EU). Neméně významným cílem bude rovněž prosazování komplexních opatření vedoucích k omezení dopadů energetické produkce na celosvětové klima. Při všech těchto krocích je však nezbytné, aby se respektovalo právo každého členského státu rozhodovat o celkovém složení jeho energetického mixu.

Česká republika povede jednání o jednotlivých tématech, která vyplynou z uskutečňování Akčního plánu pro energetickou politiku Evropy (2007–2009). Ten schválila Evropská rada v březnu roku 2007. Při těchto jednáních je třeba se zaměřit na tři klíčové oblasti:

  • zajištění zdrojů, bezpečnosti energetických přeměn, přepravy a distribuce a zabezpečení dodávek energie pro konečného spotřebitele
  • udržení konkurenceschopnosti
  • ochrana klimatu a životního prostředí

Významným úkolem českého předsednictví bude pravděpodobně dokončit vyjednávání o legislativě, která stanoví pravidla pro vnitřní trh s plynem a elektřinou (takzvaný třetí liberalizační balíček předložený Komisí v září 2007). Jedním z cílů českého předsednictví v této oblasti bude otevřít diskusi o zavedení jednotného transparentního tarifu za mezinárodní přenos elektřiny pro potřeby vnitřního trhu i mezinárodního obchodu s elektřinou v Evropě. Do doby českého předsednictví bude zřejmě spadat také projednávání směrnice o obnovitelných zdrojích energie.

Klimatické změny

Na mezinárodním poli připadne českému předsednictví významný úkol vést jménem celé EU jednání o celosvětových opatřeních, která se zaměří na zmírnění dopadů klimatických změn v rámci takzvaného postkjótského období. Podle Akčního plánu z Bali z prosince 2007 se má dosáhnout dohody o budoucím klimatickém režimu nejpozději v roce 2009 na patnácté konferenci smluvních stran (COP 15) v Kodani.

České předsednictví se zaměří na projednávání revize směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů a dalších návrhů z oblasti tržních nástrojů k dosažení cílů ochrany životního prostředí. Současně bude usilovat o zahájení diskuse o příležitostech a rizicích využití moderních nízkouhlíkových technologií, stejně tak jako zavádění vhodných a účinných adaptačních opatření, která by měla pomoci zmírnit negativních dopady změny klimatu.

Vybudování stabilních vztahů se třetími zeměmi je v oblasti energetiky pro EU otázkou zásadního významu. Tyto stabilní vztahy je třeba budovat jak s dodavateli, tak i spotřebiteli a tranzitními zeměmi energetických dodávek. Česká republika se proto v rámci svého předsednictví v Radě EU zasadí o posílení dialogu s těmito zeměmi a uskupeními a o vytvoření společné vnější energetické politiky EU a její naplňování v praxi. Důležitou roli bude v tomto směru hrát energetické partnerství EU s Ruskem a účinné provádění Evropské politiky sousedství.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace