České předsednictví v poločase

České předsednictví se přehouplo do své druhé poloviny, je tedy na místě zhodnotit první poločas. Za českým předsednictvím jsou konkrétní výsledky, které stojí za to připomenout.

Skutečný vývoj událostí ukázal, že své hlavní priority - Ekonomika, Energetika a Evropa ve světě -  zvolilo předsednictví správně. Následujících tucet bodů shrnuje nejvýznamnější úspěchy napříč třemi „E“.

Energetika

1. ČR jako krizový manažer. Česká republika hned na počátku předsednictví výraznou měrou přispěla k řešení plynové krize nebývalého rozsahu. Během pouhých 17-ti dnů se pod vedením Česka podařilo dostat Rusko a Ukrajinu k jednacímu stolu a nasměrovat je k řešení jejich bilaterálního sporu. Výkon českého předsednictví během plynové krize ocenili partneři v EU, a to včetně jeho největších kritiků.

2. Cestou liberalizace… České předsednictví dotáhlo k úspěšnému konci legislativní balíček, který dále liberalizuje evropský trh s energiemi, odstraňuje z něj existující bariéry a může pro spotřebitele znamenat nižší ceny energií. České předsednictví také výrazně posunulo diskuzi o jednotném tarifu za přenos elektrické energie tak, aby byly zajištěny férové a transparentní podmínky pro provozovatele přenosové soustavy.

3.  …a větší bezpečnosti. České předsednictví se též zasadilo o vytvoření krizového mechanismu a revize energetické strategie, čímž zajistí větší energetickou bezpečnost EU. V rámci pětimiliardového balíčku, který je součástí Evropského plánu obnovy, zajistilo dohodu mezi členskými státy nad projekty plynových propojení a zásobníků ve střední a východní Evropě. Spolupořádalo úspěšnou konferenci o plynové infrastruktuře na Ukrajině, díky níž by na modernizaci tamních plynovodů, kterými tato klíčová surovina proudí do řady zemí EU, mohlo být věnováno až pět miliard eur.

Ekonomika

4. Ne protekcionismu, společně pro Evropu bez bariér. Mimořádný summit, který české předsednictví svolalo na 1.března potvrdil vůli Evropy postupovat proti ekonomické krizi jednotně. Evropští lídři  se pod českým vedením zavázali, že opatření přijímaná státy nebudou na úkor druhých. Klíčovou součástí evropské protikrizové strategie mají být i nadále nediskriminační prostředí na vnitřním trhu EU a odpovědnost a solidarita členských států. Pomoc automobilovému průmyslu včetně systému šrotovného i ozdravná opatření pro bankovního sektoru budou koordinována, přičemž dohled nad pravidly hry zajistí Evropská komise. Summit také potvrdil význam mezinárodní spolupráce (WTO, G20).

V Praze se též uskutečnila konference k bilanci rozšíření „5 let poté“. Na ní experti na nejvyšší úrovni analyzovali studii, vypracovanou na popud českého předsednictví Evropskou komisí. Studie prokázala, že rozšíření mělo pozitivní účinky pro celou EU, což by mělo být pro EU pozitivní inspirací pro nepolevování v tomto procesu.

5. Evropská rada aneb 5 z 5. Jarní Evropská rada byla krátká a efektivní, a to především díky předchozí přípravě a intenzivním jednáním pod českým vedením. Lídři EU schválili pět z pěti předložených návrhů. Šlo především o

 • 5 mld. EUR na rozvoj infrastruktury a energetickou bezpečnost (včetně 200 mil.na projekt Nabucco)
 • navýšení záruky na pomoc zemím, které mají problémy s platební bilancí na 50 miliard
 • návrh dobrovolné půjčky 75 mld.EUR úvěrovému fondu Mezinárodního měnového fondu
 • schválení jednotné evropské pozice pro jednání G20
 • schválení iniciativy Východní partnerství.

Podrobnou analýzu summitu přinesl i prestižní bruselský think-tank EPC (www.epc.eu/en).

6. Ano zdravému rozumu  a fiskální umírněnosti. Evropští politici se pod českým vedením zavázali, že v rámci Evropského plánu obnovy, v němž  bude v letech 2009-2010 proinvestováno 400 miliard EUR, budou členské státy respektovat pravidla vnitřního trhu, a že se po protikrizové stimulaci poptávky co nejrychleji vrátí k dodržování pravidel Paktu růstu a stability.

7. Snížená sazba DPH aneb dohoda po letech. Rada ministrů financí 10.3.2009 dosáhla dohody, která na úrovni EU vázla mnoho let. Dohoda znamená vytvoření stručného seznamu především místně poskytovaných služeb s vysokým podílem lidské práce, kde by všechny členské státy měly získat trvalou možnost aplikovat sníženou sazbu DPH. Toto opatření má pomoci evropské ekonomice v těžké situace, ve které se nachází, a především pozitivně působit na zaměstnanost.

8. Stop nálepkování. Podařilo se nám přesvědčit EU a svět, že Střední a východní Evropa není ekonomicky homogenní oblast a mezi zeměmi je třeba rozlišovat. Pomoc jednotlivým státům by proto měla být adresná a vycházet z reálných ukazatelů.

9. S Parlamentem se umíme dohodnout. České předsednictví již vyjednalo s europarlamentem a členskými státy řadu zásadních legislativních návrhů, který mají přímý dopad na život občanů EU, mezi jinými:

 • "třetí energetický balíček", který upravuje pravidla pro fungování trhu s energiemi, vytváří jasnější podmínky pro investice do energetiky, propojování sítí a zlepšuje postavení spotřebitelů;
 • „balíček letecké dopravy“, který zbourá existující bariéry v letecké dopravě v EU, zkrátí délky a doby letů, sníží spotřebu pohonných hmot  i emise CO2, odstraní jednu z příčin zpoždění letů a vytvoří prostor i ke snížení ceny letenek;
 • „silniční balíček“, který zjednoduší přístup na trh silniční dopravy (osobní i nákladní), odstraní administrativní zátěž kladenou na dopravce a neopodstatněné bariéry při vstupu na mezinárodní trh;
 • „balíček koordinace sociálního zabezpečení“, který usnadní mobilitu občanů po EU, zrychlí vyřizování žádostí lidí, kteří žijí v cizině, odbourá některé bariéry a zmodernizuje výměnu informací mezi úřady v 27 členských státech;
 • „ekoznačka, ekodesign a EMAS“, které povedou k dalšímu rozšíření energeticky účinných výrobků a služeb, šetrnějších k životnímu prostředí, a zároveň odstraní administrativní zátěž a usnadní obchod uvnitř EU;
 • „směrnice GSM“, která odstraní zbytečnou legislativu a umožní rozvoj nejmodernějších informačních a komunikačních technologií;
 • „směrnice Solventnost II", která nahrazuje legislativu starou tři desetiletí, zásadně mění podobu sektoru pojišťovnictví. Projednávala se několik let.  Hlavním jejím přínosem je, že zvyšuje požadavky na kapitálovou přiměřenost pojišťoven a zavádí systém včasného varování ohledně nedostatku kapitálu, který by mohl poškodit pojištěnce;
 • nařízení o roamingu, díky kterému se dále sníží sazby za hlasový roaming, SMS z/do zemí EU a datový roaming až do roku 2012.

Evropa ve světě

10. Východní partnerství – plus pro stabilitu. České předsednictví se zasadilo o přijetí této nové iniciativy s finanční podporou 600 milionů EUR. Jde o jeden z klíčových úspěchů předsednictví v rámci priority „Evropa ve světě“a důležitý nástroj pro spolupráci a posilování vztahů s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou.

11. Gaza jako zatěžkávací zkouška schopností české diplomacie. Nebylo realistické chtít vyřešit svár, který se táhne už přes půl století. Nicméně šlo o lidské životy, proto jsme okamžitě zasedli za jednací stůl a snažili se oběma znesvářeným stranám zprostředkovat co nejrychlejší cestu k zastavení palby. Pomohli jsme otevřít cestu k uvolnění humanitárních koridorů.

12. Evropa ve světě, svět v Praze: Podařilo se dojednat sérii významných summitů na nejvyšší
úrovni, především summitu EU-USA či summit s Čínou.


***

Organizaci všech akcí českého předsednictví hodnotí zahraniční návštěvníci, novináři i politici jako velmi dobrou. To je samozřejmě výsledek tvrdé práce, dlouhodobé přípravy a dobré spolupráce všech aktérů české státní správy.

ČR avízovala, že bude chtít především být týmovým hráčem a férově moderovat diskusi. To jsme splnili. Na politickém kolbišti již v prvních týdnech dokázali, že respektujeme principy a evropská pravidla hry a dokážeme za ně i tvrdě a efektivně bojovat v zájmu celku. České předsednictví tak mj. naplnilo své motto „Evropa bez bariér“. Vysloužilo si za to respekt a ocenění ostatních členských států i Evropské komise a Parlamentu. Česká republika šla cestou skutků namísto slov.


České předsednictví v číslech

1. Česká republika je po Slovinsku teprve druhým postkomunistickým státem, který Unii předsedá. Spolu s Francií a Švédskem je Česká republika členem tzv. předsednického tria, teprve druhého v historii EU. První trio tvořily Německo, Portugalsko a Slovinsko. Francie měla předsednictví před námi a Švédsko po nás.

2. ČR vede Unii půl roku, tj. celkem 182 dnů (1.1.-30.6.2009). Je to relativně krátká doba, ale může mít dlouhodobé účinky na naši reputaci v Evropě i ve světě.

3. Během předsednictví řídí Česká republika přes 3000 zasedání na různých úrovních v ČR, v Bruselu i jinde v Evropě a ve světě. Každý pracovní den se tedy koná cca 25 jednání, která řídí čeští úředníci a diplomaté. V Kongresovém centru Praha proběhne zhruba 130 jedno- až třídenních zasedání, někdy i více během jednoho dne.

4. 146 diplomatů Stálého zastoupení řídí celkem 150 pracovních skupin Rady EU, které se scházejí jednou či vícekrát měsíc a kterých se vždy účastní za každý stát EU příslušný expert.

5. Naprostá většina z celkových cca 1500 úředníků podílejících se na předsednictví museli složit pokročilou zkoušku minimálně z jednoho cizího jazyka (nejčastěji angličtiny) a většina z nich i z druhého cizího jazyka, nejčastěji francouzštiny. 

6. V prvním poločase předsednictví (k 31.3.2009) proběhlo v Bruselu pod českým vedením 1130 zasedání pracovních skupin,  18 zasedání Rad ministrů a 2 Evropské rady, z toho jedna neformální. V druhém poločase v Bruselu ČR ještě povede 1128 zasedání pracovních skupin, 17 ministerských Rad a jednu Evropskou radu.

7. V ČR se během předsednictví bude konat celkem cca 350 různých oficiálních zasedání včetně 14 neformálních ministerských Rad (z toho 5 v regionech – Brno, Hluboká, Litoměřice, Luhačovice, Mariánské Lázně). 8 tzv. „neformálek“ již proběhlo, na druhý poločas jich zbývá 6, a to: neformální zasedání ministrů financí -Praha 3.-4.4.2009, neformální zasedání ministrů životního prostředí  - Praha 14.- 15.04.2009, neformální setkání ministrů pro regionální rozvoj - Mariánské Lázně 23. – 24.04. 2009, neformální zasedání ministrů dopravy - Litoměřice 28. – 30.04. 2009, neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost - Praha 03. – 05.05.2009, Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství - Brno 31.05. – 02.06.2009. Akcí velkého významu co do rozsahu dvojnásobné oproti standardní „neformálce“ je 14. společné zasedání ministrů zahraničí EU a ministrů zahraničí skupiny Rio - Praha 13. – 14.05.2009.

8. Mimo Prahu se uskuteční celkem asi 50 akcí celoevropské důležitosti, mj. v Ostravě, Olomouci, Kutné Hoře, Plzni či Hradci Králové.  V Praze proběhnou i summity na nejvyšší úrovni, například setkání hlav států a vlád EU s americkým prezidentem Barackem Obamou.

9. Každého ministerského zasedání se účastní desítky až stovky zahraničních novinářů podle atraktivity projednávaného tématu. Tradičně nejvíce přitahují pozornost médií summity a zasedání se třetími zeměmi, kterých se může zúčastnit i více než tisíc novinářů.

10. Více než  600 kulturních akcí proběhne pod záštitou českého předsednictví v ČR i jinde v Evropě a ve světě. Vláda na ně pro rok 2009 vyčlenila více než 80 milionů Kč, Ministerstvo zahraničí například zdvojnásobilo svůj rozpočet pro tyto účely z 30 na 60 mil. pro rok 2009, Útvar  místopředsedy vlády pro evropské záležitosti počítá s více než 20 mil.Kč na podporu kulturních akcí.

11. ČR navštíví během předsednického půlroku zhruba 30000 zahraničních návštěvníků, převážně diplomatů, politiků a ministrů.

12. Logo českého předsednictví  vyjadřuje svou téměř neomezenou aplikovatelností, kreativitou ztvárnění, jednoduchostí a absencí patosu motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“. Zároveň obsahuje celou barevnou škálu vlajek zemí Evropské unie – tedy osm barev -  a odráží tak motto EU „Jednotná v rozmanitosti“.

13.  ČR zveřejnila 6. ledna 2009, tj. na začátku předsednictví tzv. tři E – hlavní své priority: Ekonomika, Energetika a Evropa ve světě. Jak se ukázalo, byly vybrány  správně, neboť nejdůležitější události, které přinesly první měsíce předsednictví, se odehrávaly právě v těchto oblastech (plynová a hospodářská krize, summit s Barrackem Obamou…).

14. Do dětské výtvarné soutěže k českému předsednictví na téma „České lvíče kraluje evropskému safari“ a „Česko na půl roku kapitánem evropského mužstva“ přišlo koncem června 2008 více než 600 originálních dětských kreseb. Vicepremiér Vondra předal vítězům, jejichž dílka jsou k vidění na webu českého předsednictví, dárky v prosinci 2008.

15. O zahraniční VIP návštěvníky v ČR se od jejich prvních minut po příletu až po odlet z ČR stará zhruba 70 tzv. styčných důstojníků (liaison officers), většinou studentů či absolventů českých vysokých škol s vynikajícími organizačními schopnostmi, znalostmi jazyků, etikety a odolností vůči stresu.

16. Zhruba 30 hostesek (20 pro ministerská zasedání, 8 pro zasedání v KCP a 4 pro letiště) přispívá k bezproblémovému průběhu jednání v ČR.

17. Během předsednictví je třeba zajistit přepravu zahraniční delegace. Za symbolickou 1Kč zapůjčený vozový park sestává z osobních automobilů značky Škoda Superb, VW Phaeton a Audi A8 a minibusů značky VW Multivan. Vozový park pro každé zasedání je ve standardním rozsahu 27 automobilů Škoda Superb, 4 automobily VW Phaeton, 4 automobily Audi a 40 minibusů VW Multivan. Tento standardní park bude rozšířen o dalších 35 osobních automobilů a 35 multivanů pro ministerské zasedání v rozšířeném formátu, tj. např.summit EU-USA či zasedání ministrů zahraničních věcí zemí EU a zemí tzv. skupiny Rio – Latinská Amerika.


Entropa
Entropa
Entropa
Entropa


Plastika Entropa, která je vystavena po dobu českého předsednictví (do 30.6.2009) v budově Rady, se stala vyhledávaným uměleckým dílem. Díky ní přichází každý den do Rady v průměru 200-300 návštěvníků, kteří ji chtějí vidět během svého pobytu v Bruselu. V první polovině předsednictví tak Entropu vidělo více než 20.000 lidí. "Kdo neviděl Entropu, neviděl Brusel", platí po dobu českého předsednictví.


Kontakty

 • Michaela Jelínková, Tisková mluvčí místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, Tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258 939, E-mail: eu-media@vlada.cz 
 • Jan Slíva, Mluvčí pro Coreper II a COPS, Tel.: +32 2 2139 332, GSM: +32 475 734 263, E-mail: jan_sliva@mzv.cz
 • Radek Honzák, Mluvčí pro Coreper I, Tel.: +32 2 2139 245, GSM: +32 475 734 018, E-mail: radek_honzak@mzv.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:35

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace