Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě

 • Datum: 14.5.2009 — 15.5.2009
 • Místo: Prague - Czech Republic
 • Kategorie: Konference a semináře
 • Téma: Konkurenceschopnost

Na konferenci o ženách ve vědě předá ministryně M. Kopicová cenu Milady Paulové vědkyni za celoživotní přínos české vědě

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. zve na první ročník slavnostního předání Ceny Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. V roce 2009 bude Cena udělena v oblasti udržitelného rozvoje a ekologie. Smyslem udílení Ceny je vyzdvihnout excelentní vědeckou práci českých badatelek, obecně podpořit ženy ve vědě, poskytnout rolové modely a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena nese jméno historičky Milady Paulové, první ženy, jež získala právo přednášet na univerzitě (1925) a také se stala první profesorkou (1939) na našem území. Milada Paulová se stala známou především faktograficky bohatými studiemi z historie česko-jihoslovanských styků a dějinami české Mafie za první světové války.

Cena bude každoročně udělována v jiné vědní oblasti. Pro rok 2009 byla zvolena oblast udržitelného rozvoje a ekologie, jež je mimo jiné jedním z průřezových témat Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací pro roky 2009–2013. Jde o téma, jehož společenská důležitost je zásadní a které je i politicky vysoce významné. Vítězka obdrží 150 000 Kč a umělecky provedený diplom.

Předání Ceny z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové proběhne u příležitosti zahájení konference „Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě“ dne 14. 5. 2009 v Národním domě na Smíchově v 10:40 – 11:00. Následovat bude tisková konference ve VIP salonku v 1. patře, jíž se zúčastní čerstvá držitelka Ceny Milady Paulové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová a komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik.

Konference českého předsednictví a Evropské komise „Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě“ (Changing Research Landscapes to Make the Most of Human Potential) potrvá do 15. května a budou na ní hodnoceny výsledky aktivit na podporu žen ve vědě od roku 1999, kdy byla založena Helsinská skupina pro ženy ve vědě Evropské komise a ve větší míře se začaly rozvíjet aktivity na podporu žen ve vědě v členských státech Evropy. Na konferenci se též představí národní a mezinárodní iniciativy a projekty, které se zabývají problematikou postavení žen ve vědě.

Nominované vědkyně

Kontakt:
Marcela Linková
Národním kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Prague 1
tel:+ 420-222 222 322
email: marcela.linkova@soc.cas.cz

V roce 2009 byly na Cenu Milady Paulové nominovány (v abecedním pořadí):

 • Ing. Květuše Jirátová, CSc., která pracuje v Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i., kde se zabývá výzkumem a přípravou heterogenních katalyzátorů, které přeměňují toxické látky na méně škodlivé nebo nezávadné produkty. Ing. Jirátová pracovala například na látkách, které působí při odsiřování ropných frakcí, popsala proces asanace roztoků kyseliny sírové po těžbě uranu v Libereckém kraji a podílela se na vytvoření postupu odstranění thalia z kamence.
 • prof. RNDr. Hana Librová, CSc., zakladatelka Katedry environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde dodnes působí. Ve své práci kreativně spojuje své přírodovědecké vzdělání s filozofickou a sociologickou analýzou. Je autorkou konceptu „dobrovolné skromnosti“, způsobu života, který spojuje sociální vlídnost s ekologickou příznivostí. Hana Librová je uznávanou vysokoškolskou učitelkou a je velmi aktivní v oblasti popularizace enviromentalistiky.
 • prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na ekologii krajiny. Svojí prací významně přispěla k rozpoznání úlohy lučních porostů v krajině, je představitelkou ekosystémového přístupu, který vidí rostlinnou ekologii v širších souvislostech hospodaření s vodou a zemědělstvím. Prof. Rychnovská je zakladatelkou Katedry ekologie na Palackého univerzitě v Olomouci a je autorkou mnoha odborních textů, metodik i učebnic.
 • RNDr. Věra Straškrabová, DrSc. výzkumná pracovnice Hydrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. Zabývá studiem ekosystémů, mikrobiologie a samočistícími procesy povrchových vod. Je zakladatelkou české školy mikrobiální ekologie vody, významně přispěla při založení Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vždy aktivně pracovala na převádění výsledků svého výzkumu do praxe.
 • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka Institutu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., vedoucí Institutu neurověd 2. lékařské fakulty Karlovy Univerzity a hlava Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad. Výzkumně se zaměřuje na oblast neurologie a  regenerativní medicíny. Prof. Syková významně přispěla k poznání přenosu informací v mozku, ionové homeostázi a kmenových buněk. Ve své práci klade důraz na spojování základního výzkumu s praxí.
 • prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. akademická pracovnice Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Zaměřuje se na veterinární toxikologii, zejména toxikologii ryb a ochrany vodního prostředí. Během své kariéry pracovala s řadou institucí rybářského průmyslu i praktickými veterináři na řešení případů otravy a úhynů živočichů. Jejím nejvýznamnějším počinem je objasnění mechanismu vzniku autointoxikace ryb amoniakem a vytvoření metodiky prevence vzniku tohoto jevu.
 • prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc., zakladatelka Fakulty životního prostředí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se zabývá zátěžemi agroekosystémů, které vznikly jako důsledek lidské činnosti, problematikou tvorby a ochrany krajiny a možnostmi  revitalizace  území v Severních Čechách s cílem prosazovat zde trvale udržitelné systémy hospodaření. Její aktivity sahají od výuky, výzkumu až ke spolupráci na praktickém hospodaření v krajině.
 • Ing. Blanka Wichterlová, DrSc., vědecká pracovnice Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ve svém výzkumu se zabývá vývojem a analýzou katalyzátorů pro chemické procesy, které jsou nezbytné pro výrobu paliv a petrochemických produktů, a katalyzátorů, které přeměňují škodlivé exhaláty z chemického průmyslu a dopravy na nezávadný dusík. Ing. Wichterlová je velmi aktivní na poli mezinárodní vědecké spolupráce I výchovy nových vědců a vědkyň.


O vítězce rozhodne porota ve složení (pořadí podle abecedy):
Mgr. Jan Dušek, Daphne ČR – Institut aplikované ekologie
doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Ústav pro životní prostředí PřF UK
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie PřF MU
MUDr. Iva Lekešová, CSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
PhDr. Kateřina Ptáčková, Zelený kruh – asociace ekologických organizací
doc. Ing. Josef Seják, CSc., Katedra společenských věd FŽP UJEP
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.


kontakt:

 • Tomáš Bouška, tiskový mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Tel.: +420 257 193 426, GSM: +420 724 374 245, E-mail: tomas.bouska@msmt.cz

Přílohy

nahoru | Zpět na výpis | nové hledání

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc květen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.5. - seznam událostí 2.5. - žádná událost 3.5. - seznam událostí
4.5. - seznam událostí 5.5. - seznam událostí 6.5. - seznam událostí 7.5. - seznam událostí 8.5. - seznam událostí 9.5. - seznam událostí 10.5. - seznam událostí
11.5. - seznam událostí 12.5. - seznam událostí 13.5. - seznam událostí 14.5. - dnešní události 15.5. - seznam událostí 16.5. - seznam událostí 17.5. - seznam událostí
18.5. - seznam událostí 19.5. - seznam událostí 20.5. - seznam událostí 21.5. - seznam událostí 22.5. - seznam událostí 23.5. - seznam událostí 24.5. - seznam událostí
25.5. - seznam událostí 26.5. - seznam událostí 27.5. - seznam událostí 28.5. - seznam událostí 29.5. - seznam událostí 30.5. - seznam událostí 31.5. - seznam událostí

rychlá navigace